BÉKÉSCSABAI SZC
VÁSÁRHELYI PÁL
TECHNIKUM
ÉS KOLLÉGIUM

<<E dokumentum letöltése PDF formátumban>>

 

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA

Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

 

 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium tagiskolájában az alábbi munkacsoportok kerültek kialakításra: 

 

- digitális munkacsoport

- oktatásszervezési munkacsoport

- egészségügyi munkacsoport

 

A munkacsoportok kialakítását a tagintézmény igazgatója rendelte el a  Békéscsabai SZC főigazgatójának az irányításával.

 

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való megjelenítés előkészítése.

 

1. Digitális munkacsoport

 

A munkacsoport tagjai:

 

Csoportvezető:

- Schnider György igazgató

Tagok:

- Csicsek Annamária igazgatóhelyettes

- Dávid István igazgatóhelyettes

- Bogdán Tamás igazgatóhelyettes

- Rotics József igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)

- Seller Lászlóné osztályfőnöki mkv.

- Bereczki Márta kollégium mkv.

- Szenti Alexandra oktató

- Gillich Zsolt informatika szakos oktató

- Láza János rendszergazda

- Somogyi Zsolt oktatástechnikus, gondnok

 

Feladata: online oktatás támogatása:

a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

(járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása kapcsán)

a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:

- A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium szabályzata a tantermen kívüli online oktatás időszakában.

 

A pedagógusok, oktatók és óraadók munkavégzésének rendje

A 2020/2021 tanév végéig szóló egységes Haladási Ütemtervet (továbbiakban: Terv), kötelesek elkészíteni a pedagógusok, oktatók és óraadók, minden tanított osztályra/csoportra vonatkozóan, beleértve a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (továbbiakban BTMN) tanulók fejlesztő csoportjait.

A tartalma megegyezik az éves tanmenettel, kiegészítve a számonkérés idejével és módjával.

Az értékelés során az intézmény szakmai programjával összhangban kell eljárni.

A szakmai ás az általános igazgatóhelyettes által jóváhagyott és az igazgató által hivatalosan jóváhagyott Tervet vissza kell küldeni a pedagógusnak, oktatónak, osztályfőnöknek, akik azonnal feltöltik a meghatározott platformon (elsődlegesen a KRÉTA rendszerben) a tanulók számára.

A tananyagot a Tervnek megfelelően a meghatározott platformon (elsődlegesen a KRÉTA rendszerben) digitálisan elérhetővé szükséges tenni minden tanuló számára, melyet a teljes tanévre vonatkozóan fel lehet akár egyben is tölteni, egyértelműen meghatározva a haladás ütemét a diákok számára. Másik online felület használata esetén meg kell jelölni a KRÉTA rendszerben a használt online felület pontos elérhetőségét.

A tanórák rögzítése a Tervnek megfelelően továbbra is a KRÉTA rendszerben történik. A tantermen kívüli online munkarend szerinti oktatásban a hiányzás/mulasztás nem értelmezhető, ezért a rendszerben a mulasztásoknál úgynevezett „üres állapot” beállítása szükséges.

A használt platformok:

 

KRÉTA 

Házi feladatok

rögzítés (szaktanári felületen)

csatolmány hozzáadása

tanulók hozzászólása (elvégzett feladat jelölése)

Elektronikus üzenetek küldése (feljegyzések menüben)

diákoknak (elektronikus ellenőrző)

szülőknek

Adminisztrálás

tanóra könyvelése

hiányzást nem kell könyvelni

Kérdőívek

készítése

határidő beállítása

értékelés

 

GOOGLE CLASSROOM

Az intézményi regisztráció lehetővé teszi a biztonságos kapcsolatot a diákok és a pedagógusok között.

Csak a @vizmu.net tartományban létrehozott e-mail címmel lehet kapcsolódni, belépni az osztályba, illetve a tanár is csak így tud létrehozni osztályokat.

Minden diák és tanár kap saját e-mail címet (@vizmu.net)

Korlátlan tárhely a tananyagoknak, feladatoknak, megoldásoknak.

 

GOOGLE Tanterem

osztályok létrehozása

tananyagok megosztása (videó is)

feladatok kiosztása

más platform feladatai ide integrálhatók (Kahoot, Redmenta)

feladatok értékelése

 

GOOGLE Meet

online óra megtartása (Zoom helyett)

csak a vizmu.net tartományból csatlakozhatnak (meghívással)

differenciált, csoportszintű oktatás is megvalósítható

 

GOOGLE Űrlap

gyakorláshoz

számonkéréshez

könnyen kiértékelhető

többször felhasználható (más osztályoknál, csoportoknál)

 

GOOGLE Naptár

minden esemény rögzíthető

meghatározott felhasználók láthatják/módosíthatják

 

GOOGLE Mail

egységes levelezőfelület

 

Messenger, Facebook csoport

Elsősorban a gyors kommunikáció platformja, rövid üzenetek, információk azonnali közvetítése

(kapcsolattartás)

 

Zoom

A Google Meet kiváltja

 

Discord

A Google Meet kiváltja

 

Kahoot

gyakorlásra kiválóan alkalmas

a Google Tanterembe integrálható

 

Redmenta

alkalmas időzített feladatlap készítésére (számonkérés)

a Google Tanterembe integrálható

 

A szaktanárok folyamatosan kérjenek visszajelzéseket a tanulóktól, illetve az osztályfőnökök érdeklődjenek a tanulóktól, szülőktől a tapasztalatokkal kapcsolatban. 

A kollégák próbáljanak a munkaidő keretein belül dolgozni. Jelöljenek meg egy számukra elfogadható időtartamot (javaslat: 8-14, 8-16 óra…), melyet közöljenek a tanulókkal is.

Javasoljuk, hogy a kollégák tömbösítve küldjék a tanulóknak a feladatokat lehetőleg a hét elején (esetleg vasárnap este, figyelembe véve, hogy a hétfői első órákat ne zavarja ez meg), belekalkulálva az online órákat, számonkéréseket is). Így mindenki, a tanuló is, a tanár is tudná ütemezni a munkát, illetve az otthoni teendőket.

Teendők arra az esetre, ha a tanuló nem jelentkezik be, nem végzi el a kapott feladatokat: Első lépésként a szaktanár próbálja meg elérni a tanulót (ezért lett megadva a tanulók elérhetősége), második lépésként mindenképpen jelezze az osztályfőnök felé, aki próbálja meg felvenni a kapcsolatot a tanulóval, illetve a szülővel. Ha kiderül, hogy nincs a gyereknek olyan problémája, ami miatt nem tud dolgozni, akkor beírható neki elégtelen a munkájára, és meg is buktatható.

Próbálja meg mindenki a lehetőségekhez igazítani a tananyagot (pl. ne tanítsunk olyan programmal, amely nem működik mobiltelefonon…)

A gyakorlati órák tekintetében is megvalósítható a tantermen kívüli onine oktatás az adott szakma sajátosságainak figyelembevételével. 

Végzős szakmai vizsga előtt álló évfolyamok esetén, ahol szakdolgozat elkészítése a vizsga feltétele, természetesen az előre megadott határidőre el kell készíteni a szakdolgozatot.

Szintén a szakmai vizsga előtt álló évfolyamok esetén az adott képzések gyakorlati tételeit úgy kell majd összeállítani, hogy a ténylegesen le nem oktatott gyakorlati feladatok ne legyenek a vizsgafeladatok között.

Ha valamely csoportnak egy-egy feladat elkészítéséhez mégis speciális szoftver használatára lenne szüksége, úgy ez előzetes egyeztetéssel 4 tanuló+1 tanár kiscsoportban az intézmény adott termében engedélyezni fogjuk.

A rendelkezésre álló infrastruktúra felmérése: 

- A tanulók digitális eszközeinek felmérését az osztályfőnökök végzik, kérdőíven megfogalmazott kérdések segítségével

- Az oktatók digitális eszközeinek felmérése (állapot, szoftver…) szintén kérdőív segítségével

- Az iskola digitális eszközállományának, az eszközök állapotának  nyilvántartását a rendszergazda, oktatástechnikus vezeti

A Digitális eszközök kiadásáról, átadás-átvételi elismervény készül, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz.

A szabályzat visszavonásig érvényes.

 

2. Oktatásszervezési munkacsoport

 

A munkacsoport tagjai:

 

Csoportvezető:

- Schnider György igazgató

Tagok:

- Csicsek Annamária igazgatóhelyettes

- Dávid István igazgatóhelyettes

- Bogdán Tamás igazgatóhelyettes

- Rotics József igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)

- Seller Lászlóné osztályfőnöki mkv.

- Bereczki Márta kollégium mkv.

 

Feladata:

eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint;

gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);

étkezés rendjének ütemezett meghatározása;

a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;

kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;

az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;

szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;

az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás feltételeinek biztosítottságára.

Az oktatás szervezésére a járványügyi helyzettől függően, valamint az Operatív Törzs intézkedéseinek megfelelően, a főigazgató és az intézmény vezetésének egyetértésével alkalmazva, 4 szintet határoztunk meg: 

I. szint: Intézményünk jelen helyzetben a hagyományos rend szerint, kontaktórákkal szervezi az oktatást.

 

A további szintekhez digitális órarend készül, melyben tömbösítve szerepelnek a gyakorlati órák, kontaktórák és digitálisan tartandó órák. Ezt kiegészíti egy intézményi szintű Google-naptár, melyben követhetők a fent említett órák az egyes osztályok, csoportok és az oktatók számára is.

 

II. szint: Részleges online oktatás első szakasza: kiscsoportos oktatásban, tömbösítve, kontaktórákon oktatjuk a szakmai gyakorlati tantárgyakat; a csoportbontásban tanított közismereti tantárgyakat – idegen nyelvek minden évfolyamon, matematika a 10-12. évfolyamon, magyar nyelv és irodalom 12. évfolyamon; a testnevelést heti két órában. Ezen kívül minden héten egy alkalommal egy órában kontakt órákat kell tartani 12. évfolyamon a további érettségi tantárgyakból: történelemből és a szakmai elméleti tantárgyakból. Ezek célja lehet írásbeli számonkérés, szóbeli számonkérés, összefoglalás, rendszerezés, új ismeret átadása stb. Az online órarendben meghatározott kontaktnapokon egy osztályban legfeljebb két dolgozat íratható, amire az oktatóknak regisztrálniuk kell. Ezen tárgyak többi óráját, és a többi tantárgy összes óráit online formában tartjuk a online órarend szerint.

 

III. szint: Részleges online oktatás második szakasza: kontaktórákon oktatjuk a szakmai gyakorlati tantárgyakat és a testnevelés tantárgyat heti két órában, havonta egy alkalommal egy órában kontaktórákon az idegen nyelveket, a matematikát 10-12. évfolyamon, a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, a történelmet, a szakmai érettségi tárgyakat 12. évfolyamon.  Ezen tárgyak többi óráját, és a többi tantárgy összes óráit online formában tartjuk a online órarend szerint.

 

IV. szint: Online tanrend szerinti oktatást szervezünk minden tantárgy minden óráján.

 

Az étkezés rendjének meghatározása:

A menzai és kollégiumi étkezés a kollégium ebédlőjében zajlik, kollégiumi nevelők felügyeletével. A sorban állás alatt a maszk használata és a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező. A fent említett második szint bevezetésekor minden asztalnál csak egy személy étkezhet. Az asztalokon terítő nem használható. 

 

A tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje:

Az intézmény teljes területén, telephelyein - beleértve az udvart, tanműhelyeket, kollégiumot, tornatermet - a maszk viselése minden esetben kötelező. A második szint bevezetésétől a védőtávolság betartása is elvárás minden esetben. Ezt az intézmény vezetői minden órában ellenőrzik. A szünetekben lehetőség szerint az udvarra ki kell menni, a tantermekben pedig folyamatosan szellőztetni.

A tantermeket minden második órában fertőtleníteni kell, a kilincseket, kapcsolókat, automaták gombjait, közösségi tereket a tanítási órák alatt.

Az intézménybe való belépéskor és a tantermekben kötelező a kézfertőtlenítő használata.

 

Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje:

Az oktatásszervezés első szintjén egy kontakt szülői értekezletet tartunk a 9. és 12. évfolyamokon szeptemberben. A további alkalmak a munkaterv szerinti időben digitálisan szervezendők a fogadóórákkal együtt.

Felmentések rendje:

A hagyományos oktatási rendszer alkalmazásának időszakában is a távol lakó, illetve beteg tanulók az igazgatóhoz benyújtott kérelem alapján digitális oktatási rend szerint tanulnak.

 

3. Egészségügyi munkacsoport

 

A munkacsoport tagjai:

 

Csoportvezető:

- Schnider György igazgató

Tagok:

- Csicsek Annamária igazgatóhelyettes

- Dávid István igazgatóhelyettes

- Bogdán Tamás igazgatóhelyettes

- Rotics József igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)

- Kerepesi Júlia kollégiumi ápoló

- Ugrainé Rajtár Zsófia iskolai védőnő

- Ambrusné Nagy Klára higiéniai referens

- Somogyi Zsolt gondnok, oktatástechnikus

 

Feladata:

 

épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 1.3., 1.6., 1.10. pontok tartalmazzák. 

a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 1.4., 1.7., 1.8., 1.9., 3.4.,3.6., 4.5., 7.7. pontok tartalmazzák.

távolságtartás szabályainak meghatározása (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 1.5., 1.6., 2.1., 3.3., 4.4. pontok tartalmazzák.

a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;

gyakorlati oktatás lehetősége (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 3. pontok tartalmazzák.

tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 3. melléklet tartalmazza

- elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;

- felügyelet biztosítása;

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;

- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;

- hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;

a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.

 

 

1. BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2. A BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.3. A BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium területén és telephelyein

Főépület, tornaterem (Békéscsaba, Deák utca 6., 

Kollégium (Békéscsaba, Jókai út 9., 

Vízügyi tanműhely (Békéscsaba, Keleti Kertek 1514 hrsz.

a megfelelő fizikai távolság betartása (min. 1,5 méter), és a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl.: maszk) viselése kötelező. Minimalizálni kell a közösségi helyiségekben történő csoportosulásokat.

1.4. A Kormány 431/2020 (IX.18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 4.§.(5) bek. szerint az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésének alávetni.

Az intézmény telephelyeinek (főépület, kollégium, vízügyi tanműhely) főbejáratainál, az intézmény nyitását követően testhőmérséklet mérés történik. A testhőmérséklet mérést kijelölt helyeken tervezetten kijelölt személyek végzik.

A testhőmérséklet mérés kritikus hőmérséklet küszöbe 37,8 C. Az adott testhőmérsékletet meghaladó személyek, a tanuló esetében elkülönítésre kerül sor és értesíteni kell az eljárásrendben meghatározott személyeket, munkavállaló esetében pedig haza kell küldeni az érintett személyt, akinek fel kell vennie a házi orvosával a kapcsolatot.

1.5. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára (tanulója, dolgozója…) részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.6. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban, iskolatitkárságon, gazdasági irodában, aulában, díszteremben stb.).

1.7. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.

1.8. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő  behatási  idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium, mint szakképző intézmény feladata.

1.9. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók és egyéb közös használatú eszközök rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.

1.10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és

porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata. – az intézményben nem rendelkezik klíma berendezéssel, így ezen pont az intézményre nem releváns.

1.11. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.

Az intézménybe való belépéskor mindenkinek kötelező a kihelyezett fertőtlenítők használata, hivatali ügyintézés céljából a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium épületeibe érkezőknek kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl.: maszk) viselése és a regisztrációs lap kitöltése.

1.12. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.

1.13. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.

 

2. A tanórák látogatása, a beiratkozás

 

2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Az intézmény területén, épületeiben maszk viselése kötelező( a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén is), a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése szintén kötelező.

2.2. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói létszám csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg. Intézményünk jelen pillanatban a jelenléti oktatási formát alkalmazza, a védőtávolság megtartása mellett, illetve a 2.1. pontban leírtakat figyelembe véve.

2.3. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges. 

2.4. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.

2.5. A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm.  rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

2.6. Javasoljuk az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, elkerülve ezzel a sorban állás kialakulását. Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a tanulók, képzésben részt vevők beiratkozását ütemezni szükséges.

2.7. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát szükséges a szakképző intézménynek alkalmaznia, de speciális esetekben, különösen a 2.2. pontban foglalt esetben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni alkalmazása is. Intézményünk jelen pillanatban a jelenléti oktatási formát alkalmazza.

2.8. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

 

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a maszk viselése kötelező( a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén is), a gyakorlatokon részt vevő tanulók számára a maszk viselése szintén kötelező.

3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.

3.3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.

3.5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje

 

4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását. 

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, maszk viselése kötelező ( a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén is).

4.5. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

 

5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok

 

5.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésnél, valamint időszakonként a pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés - szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.

5.2. A kollégium területére csak az ott dolgozók, az ott lakó diákok léphetnek be, kivételes esetekben a kancellár vagy a főigazgató engedélye szerint a kötelező dokumentáció (regisztrációs nyomtatvány) mellett lehetséges.

5.3. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.

5.4. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A közös használatú helyiségekben, így az ebédlőben, a reform konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

A maszk viselése a kollégiumi szobák lakóinak a szobában tartózkodás ideje alatt, illetve a mosdókban és a mellékhelyiségekben nem kötelező.

5.5. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.

5.6. A kollégiumi foglalkozásokat lehetőség szerint minél kisebb létszámmal szükséges megtartani a távolságtartás és a higiénés szabályok betartásával.

5.7. A külföldi tanulók esetén, ha a hétvégi itt tartózkodásuk nem megoldott, akkor számukra online tanrend bevezetését alkalmazzuk.

5.8. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése.

Az intézmény egész területén teljes körű és rendszeres felületfertőtlenítés, tisztítás és takarítás szükséges, amely 7:00 órától-20:00 óráig történik, ennek megszervezése és dokumentálása kötelező.

5.9. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

5.10. Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele. 

 

6. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások

 

6.1. A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.

Intézményünk létszáma a korlátozásban megadott 500 fő létszámot meghaladja, így a tanévnyitó az osztálytermekben, zárt térben – iskolarádión keresztül kerül megrendezésre.  

6.2. A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, illetve a 1,5 méteres személyes távolság betartása szintén kötelező.

6.3. A tanulói létszám és az 500 fős korlát figyelembevételével több rendezvény is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is javasolható.

6.4. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, illetve a 1,5 méteres személyes távolság betartása szintén kötelező.

6.5. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell, igazgató dönt a program megtartásáról.

6.6. A táborokat (gólyatábor) a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.

 

7. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata

 

7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.

7.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.

7.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

7.5. A szakképző intézmény kezelésében található vízforgatós medencék vizének kezelésére vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges az NNK irányadó útmutatása alapján. – intézményünkre ez nem vonatkozik

7.6. A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt. – intézményünkre ez nem vonatkozik

7.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

 

8. Az operatív törzs tájékoztatása

 

8.1. Intézményünk munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést küld az NSZFH-nak az intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő személyek számáról (a továbbiakban: jelentés).

8.2. Intézményünk a jelentést a szakképzési centrumnak küldi meg munkanapokon délelőtt 10:00 óráig. A szakképzési centrum a jelentéseket egy táblázatba összesítve, intézményenkénti bontásban továbbítja NSZFH-nak munkanapokon 14:00 óráig.

8.3.  Az NSZFH az összesített jelentést munkanapokon 16:00 óráig küldi meg a ITM Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságra, ahonnan az operatív törzshöz továbbítják.

8.4. Az intézmény vezetője, SzC esetén a főigazgató, egyidejűleg értesítik a helyi önkormányzatot is.

 

 

1. számú melléklet

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 

köhögés;

 

nehézlégzés, légszomj;

 

láz;

 

hidegrázás;

 

izomfájdalom;

 

torokfájás;

 

újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 

émelygés,

 

hányás és/vagy

 

hasmenés.

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 

2. számú melléklet

 

A BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazza, az alábbi kérdésekből állítja össze a kérdőívet, melyet minden tanulóval kitöltet:

 

1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

 

láz vagy hőemelkedés (37,5 C);

 

fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;

 

száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;

 

torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

 

émelygés, hányás, hasmenés?

 

2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?

 

3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

 

4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?

 

5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

 

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

 

3. számú melléklet

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium riasztási protokollja fertőzésgyanú esetén:

 

Feladatok:

 

- elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;

- felügyelet biztosítása;

- hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;

- azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;

- hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;

 

A fertőzést észlelő oktató, dolgozó értesíti az iskolavezetés tagját (igazgató, kollégium vezető, igazgatóhelyettesek), az igazgató, kollégiumvezető értesíti a Békéscsabai SZC főigazgatóját, kancellárját.

 

A hivatalos jelentési kötelezettség: hozzátartozó értesítésével egyidejűleg értesíteni kell az iskola egyik vezetőjét (igazgatóhelyettes)/kollégium vezetőjét, aki haladéktalanul jelzi az iskola igazgatójának. Az igazgató ezt követően értesíti a kancellárt és a főigazgatót, akadályoztatásuk setén a szakmai főigazgató helyettest (elsődleges értesítési forma: telefon).

 

A beteggyanús tanulót elkülönítjük (kollégiumi betegszoba). Az elkülönített személy felügyeletéről gondoskodni kell (A kollégiumi ápoló, iskolai védőnő munkaidejükben felügyeli az elkülönített személyt, majd a kollégiumi nevelőtanár biztosítja a felügyeletet.),  

Az esetről értesíteni kell a tanuló osztályfőnökét, aki a tanuló szülőjével veszi fel a kapcsolatot és telefonon tájékoztatja őt az esetről.

 

E mellett az iskola vezetése tájékoztatja az iskola védőnőjét, illetve a kollégium ápolónőjét, aki az iskolaorvost, háziorvost értesíti telefonon az esetről.

 

Ha szükséges, akkor a kollégiumi ápolónő a kórházba kíséri a beteg tanulót. 

 

Az orvos ezek után meghozza a megfelelő intézkedést. 

 

Az azonosított kontakt személyek elkülönítéséről, megfelelő tájékoztatásáról szintén gondoskodni kell.

 

4. számú melléklet

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium 

ELJÁRÁSI REND A KOLLÉGIUMBAN:

 

1. Kollégium területén kötelező a megfelelő fizikai távolság betartása (legalább 1,5 méter) továbbá a száj és orrot eltakaró eszköz (maszk) viselése, kivéve a kollégiumi szobák lakóinak a szobájában tartózkodás ideje alatt, illetve a mosdókban és a mellékhelyiségekben. 

 

2. Kollégiumi intézmény belépésekor kötelező a kézfertőtlenítés.

 

3. Kollégiumi foglalkozásokat lehetőség szerint minél kisebb létszámmal szükséges megtartani a távolság tartási és higiénés szabályok betartásával.

 

4. Az kollégium egész területén teljes körű és rendszeres felületfertőtlenítés, tisztítás és takarítás szükséges, amely 7.00 –órától – 20.00 óráig történik, az elvégzett munkát és fertőtlenítést kötelezően dokumentálni kell.

5. Kollégiumi intézmény területére csak az ott dolgozók, az ott lakó diákok léphetnek be, kivételes esetben a kancellár vagy a főigazgató engedélye szerint a kötelező dokumentáció (regisztrációs nyomtatvány) mellett lehetséges.   

6. A vírusra jellemző tüneteket mutató személy azonosítása esetén szükséges intézkedések, szabályok:

a: elkülönítés (már kijelölt elkülönítő helyiségbe) 

b: állandó felügyelet biztosítása

c: hozzátartozó értesítése és tájékoztatása 

d: 8.00- 17.00 között a kollégiumi nővér intézkedik. Felhívja a kollégiumi orvost

Dr Ferenczi Attila 66/455-881. Az orvos utasítása szerint jár el.

e: 17.00- után a nevelőtanár Réti Pál Kórház Gyermekügyeletét hívja, kapott orvos utasítása szerint jár el. 66/555-326

f: az intézkedés során meg kell kezdeni az azonosított kontaktok elkülönítését és megfelelő tájékoztatását.

Jelentési Kötelezettségek:

Koronavírus tüneteket mutató tanuló esetében a szülő, hozzátartozó értesítésével egyidejűleg értesíteni kell a kollégium vezetőjét, aki haladéktalanul jelzi az esetet az iskola igazgatójának. Az igazgató ezt követően értesíti a kancellárt és a főigazgatót. Akadályoztatásuk esetén a szakmai főigazgató- helyettest. ( értesítési forma telefon).

 

Mellékletek:   

1.  Adatlap

2. Takarítási napló:(alkalmazandó a kollégium valamennyi takarítási területére, helyiségek megnevezésével)

                       

 

 

 

Adatlap

TANULÓ NEVE

TANULÓ CSOPORTJA

TANULÓ SZOBA SZÁMA

 

 

 

 

Tanulónál jelentkező tünetek:

Láz, hidegrázás

 

 

Hőemelkedés 37,5

 

Fejfájás , rossz közérzet

 

Gyengeség, izom fájdalom

 

Légzési panaszok

 

 

Nyelési panaszok

 

 

Ízlelési panaszok

 

 

Hányás, hasmenés

 

 

Érintkezet –e az elmúlt 14 napban igazolt koronavírusos beteggel  ?

 

 

Érintkezet –e az elmúlt 14 napban koronavírus miatt hatósági karanténba helyezett személlyel?

 

 

Járt –e 14 napon belül külföldön vagy fogadott-e külföldi személyt?

 

 

 

Érintkezett-e 14- napon belül olyan személlyel aki lázas, köhögött vagy légszomja volt?

 

 

 

 

TAKARÍTÁSI NAPLÓ

Intézmény megnevezése:BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

Helyiség megnevezése: Kollégium fiú földszint   

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Tevékenység
megnevezése

Takarítás ideje (óra, perc)

Alkalmazott 
tisztítószer/fertőtlenítőszer

Alkalmazott
aláírása

Ellenőrizte

tól

ig

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

 

ÁTADÁS –ÁTVÉTELI JEGYZÉK TÁVOKTATÁS CÉLJÁRA KIADOTT ESZKÖZÖKRŐL

SOR-SZÁM

ESZKÖZ
MEGNEVEZÉSE

LELTÁRI SZÁMA

DIÁK

NEVE

OSZTÁLY

ÁTVEVŐ
SZÜLŐ

NEVE

ÁTVEVŐ

LAKCÍME

ÁTVEVŐ SZÜLŐ
TELEFONSZÁMA

1.

ALAPGÉP

 

 

 

 

 

 

 

2.

MONITOR

 

 

 

 

 

 

 

3.

EGYÉB/billentyűzet,egér

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti számítógép konfiguráció a mai napon kifogástalan állapotban átadás-átvételre kerültek határozott időre 20…. …….-ig.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodás esetén a kár megtérítése az Átvevőt/ használót terheli.

Az Átvevő vállalja, hogy az átadásra került eszközöket kifogástalan állapotban adja vissza az Intézménynek.

 

Békéscsaba, 2020. ………………………………. HÓ ……………… NAP 

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

ÁTADÓ ÁTVEVŐ

 

 

 

 

 

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL INTÉZMÉNYI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA

Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

 

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium tagiskolájában az alábbi munkacsoportok kerültek kialakításra:

 

-   digitális munkacsoport

-   oktatásszervezési munkacsoport

-   egészségügyi munkacsoport

 

A munkacsoportok kialakítását a tagintézmény igazgatója rendelte el a  Békéscsabai SZC főigazgatójának az irányításával.

 

Feladatuk: a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő elsősorban részleges vagy teljes átállás intézményi szintű szabályrendszerének kialakítása és az intézményi szabályozásokban való megjelenítés előkészítése.

 

1. Digitális munkacsoport

 

A munkacsoport tagjai:

    Csoportvezető:           -    Schnider György igazgató

    Tagok:                         -    Csicsek Annamária igazgatóhelyettes

-          Dávid István igazgatóhelyettes

-          Bogdán Tamás igazgatóhelyettes

-          Rotics József igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)

-          Seller Lászlóné osztályfőnöki mkv.

-          Bereczki Márta kollégium mkv.

-          Szenti Alexandra oktató

-          Gillich Zsolt informatika szakos oktató

-          Láza János rendszergazda

-          Somogyi Zsolt oktatástechnikus, gondnok

Feladata: digitális oktatás támogatása:

 

  a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása;

  tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása;

(járványügyi helyzettől függetlenül is feladat a szakképzés tartalmi és módszertani megújulása kapcsán)

  a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérésének rendjének kialakítása, beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása:

-   A felmérés kiterjed az intézményre, a pedagógusokra és a tanulókra is.

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium szabályzata a tantermen kívüli digitális oktatás időszakában.

 

A pedagógusok, oktatók és óraadók munkavégzésének rendje

A 2020/2021 tanév végéig szóló egységes Haladási Ütemtervet (továbbiakban: Terv), kötelesek elkészíteni a pedagógusok, oktatók és óraadók, minden tanított osztályra/csoportra vonatkozóan, beleértve a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (továbbiakban BTMN) tanulók fejlesztő csoportjait.

A tartalma megegyezik az éves tanmenettel, kiegészítve a számonkérés idejével és módjával.

Az értékelés során az intézmény szakmai programjával összhangban kell eljárni.

A szakmai ás az általános igazgatóhelyettes által jóváhagyott és az igazgató által hivatalosan jóváhagyott Tervet vissza kell küldeni a pedagógusnak, oktatónak, osztályfőnöknek, akik azonnal feltöltik a meghatározott platformon (elsődlegesen a KRÉTA rendszerben) a tanulók számára.

A tananyagot a Tervnek megfelelően a meghatározott platformon (elsődlegesen a KRÉTA rendszerben) digitálisan elérhetővé szükséges tenni minden tanuló számára, melyet a teljes tanévre vonatkozóan fel lehet akár egyben is tölteni, egyértelműen meghatározva a haladás ütemét a diákok számára. Másik online felület használata esetén meg kell jelölni a KRÉTA rendszerben a használt online felület pontos elérhetőségét.

A tanórák rögzítése a Tervnek megfelelően továbbra is a KRÉTA rendszerben történik. A tantermen kívüli digitális munkarend szerinti oktatásban a hiányzás/mulasztás nem értelmezhető, ezért a rendszerben a mulasztásoknál úgynevezett „üres állapot” beállítása szükséges.

A használt platformok:

KRÉTA

Házi feladatok

  rögzítés (szaktanári felületen)

  csatolmány hozzáadása

  tanulók hozzászólása (elvégzett feladat jelölése)

Elektronikus üzenetek küldése (feljegyzések menüben)

  diákoknak (elektronikus ellenőrző)

  szülőknek

Adminisztrálás

  tanóra könyvelése

  hiányzást nem kell könyvelni

Kérdőívek

  készítése

  határidő beállítása

  értékelés

 

GOOGLE CLASSROOM

Az intézményi regisztráció lehetővé teszi a biztonságos kapcsolatot a diákok és a pedagógusok között.

Csak a @vizmu.net tartományban létrehozott e-mail címmel lehet kapcsolódni, belépni az osztályba, illetve a tanár is csak így tud létrehozni osztályokat.

Minden diák és tanár kap saját e-mail címet (@vizmu.net)

Korlátlan tárhely a tananyagoknak, feladatoknak, megoldásoknak.

GOOGLE Tanterem

  osztályok létrehozása

  tananyagok megosztása (videó is)

  feladatok kiosztása

  más platform feladatai ide integrálhatók (Kahoot, Redmenta)

  feladatok értékelése

GOOGLE Meet

  online óra megtartása (Zoom helyett)

  csak a vizmu.net tartományból csatlakozhatnak (meghívással)

  differenciált, csoportszintű oktatás is megvalósítható

GOOGLE Űrlap

  gyakorláshoz

  számonkéréshez

  könnyen kiértékelhető

  többször felhasználható (más osztályoknál, csoportoknál)

GOOGLE Naptár

  minden esemény rögzíthető

  meghatározott felhasználók láthatják/módosíthatják

GOOGLE Mail

  egységes levelezőfelület

 

Messenger, Facebook csoport

Elsősorban a gyors kommunikáció platformja, rövid üzenetek, információk azonnali közvetítése

(kapcsolattartás)

 

Zoom

  A Google Meet kiváltja

 

Discord

  A Google Meet kiváltja

Kahoot

  gyakorlásra kiválóan alkalmas

  a Google Tanterembe integrálható

Redmenta

  alkalmas időzített feladatlap készítésére (számonkérés)

  a Google Tanterembe integrálható

 

A szaktanárok folyamatosan kérjenek visszajelzéseket a tanulóktól, illetve az osztályfőnökök érdeklődjenek a tanulóktól, szülőktől a tapasztalatokkal kapcsolatban.

A kollégák próbáljanak a munkaidő keretein belül dolgozni. Jelöljenek meg egy számukra elfogadható időtartamot (javaslat: 8-14, 8-16 óra…), melyet közöljenek a tanulókkal is.

Javasoljuk, hogy a kollégák tömbösítve küldjék a tanulóknak a feladatokat lehetőleg a hét elején (esetleg vasárnap este, figyelembe véve, hogy a hétfői első órákat ne zavarja ez meg), belekalkulálva az online órákat, számonkéréseket is). Így mindenki, a tanuló is, a tanár is tudná ütemezni a munkát, illetve az otthoni teendőket.

Teendők arra az esetre, ha a tanuló nem jelentkezik be, nem végzi el a kapott feladatokat: Első lépésként a szaktanár próbálja meg elérni a tanulót (ezért lett megadva a tanulók elérhetősége), második lépésként mindenképpen jelezze az osztályfőnök felé, aki próbálja meg felvenni a kapcsolatot a tanulóval, illetve a szülővel. Ha kiderül, hogy nincs a gyereknek olyan problémája, ami miatt nem tud dolgozni, akkor beírható neki elégtelen a munkájára, és meg is buktatható.

Próbálja meg mindenki a lehetőségekhez igazítani a tananyagot (pl. ne tanítsunk olyan programmal, amely nem működik mobiltelefonon…)

A gyakorlati órák tekintetében is megvalósítható a tantermen kívüli digitális oktatás az adott szakma sajátosságainak figyelembevételével.

Végzős szakmai vizsga előtt álló évfolyamok esetén, ahol szakdolgozat elkészítése a vizsga feltétele, természetesen az előre megadott határidőre el kell készíteni a szakdolgozatot.

Szintén a szakmai vizsga előtt álló évfolyamok esetén az adott képzések gyakorlati tételeit úgy kell majd összeállítani, hogy a ténylegesen le nem oktatott gyakorlati feladatok ne legyenek a vizsgafeladatok között.

Ha valamely csoportnak egy-egy feladat elkészítéséhez mégis speciális szoftver használatára lenne szüksége, úgy ez előzetes egyeztetéssel 4 tanuló+1 tanár kiscsoportban az intézmény adott termében engedélyezni fogjuk.

A rendelkezésre álló infrastruktúra felmérése:

-          A tanulók digitális eszközeinek felmérését az osztályfőnökök végzik, kérdőíven megfogalmazott kérdések segítségével

-          Az oktatók digitális eszközeinek felmérése (állapot, szoftver…) szintén kérdőív segítségével

-          Az iskola digitális eszközállományának, az eszközök állapotának  nyilvántartását a rendszergazda, oktatástechnikus vezeti

A Digitális eszközök kiadásáról, átadás-átvételi elismervény készül, melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz.

A szabályzat visszavonásig érvényes.

 

2. Oktatásszervezési munkacsoport

 

A munkacsoport tagjai:

    Csoportvezető:           -           Schnider György igazgató

    Tagok:                         -           Csicsek Annamária igazgatóhelyettes

-          Dávid István igazgatóhelyettes

-          Bogdán Tamás igazgatóhelyettes

-           Rotics József igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)

-          Seller Lászlóné osztályfőnöki mkv.

-          Bereczki Márta kollégium mkv.

Feladata:

 

  eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés szerint;

  gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei);

  étkezés rendjének ütemezett meghatározása;

  a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje;

  kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint;

  az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályainak meghatározása;

  szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;

  az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás feltételeinek biztosítottságára.

Az oktatás szervezésére a járványügyi helyzettől függően, valamint az Operatív Törzs intézkedéseinek megfelelően, a főigazgató és az intézmény vezetésének egyetértésével alkalmazva, 4 szintet határoztunk meg:

I. szint: Intézményünk jelen helyzetben a hagyományos rend szerint, kontaktórákkal szervezi az oktatást.

 

A további szintekhez digitális órarend készül, melyben tömbösítve szerepelnek a gyakorlati órák, kontaktórák és digitálisan tartandó órák. Ezt kiegészíti egy intézményi szintű Google-naptár, melyben követhetők a fent említett órák az egyes osztályok, csoportok és az oktatók számára is.

 

II. szint: Részleges digitális oktatás első szakasza: kiscsoportos oktatásban, tömbösítve, kontaktórákon oktatjuk a szakmai gyakorlati tantárgyakat; a csoportbontásban tanított közismereti tantárgyakat – idegen nyelvek minden évfolyamon, matematika a 10-12. évfolyamon, magyar nyelv és irodalom 12. évfolyamon; a testnevelést heti két órában. Ezen kívül minden héten egy alkalommal egy órában kontakt órákat kell tartani 12. évfolyamon a további érettségi tantárgyakból: történelemből és a szakmai elméleti tantárgyakból. Ezek célja lehet írásbeli számonkérés, szóbeli számonkérés, összefoglalás, rendszerezés, új ismeret átadása stb. A digitális órarendben meghatározott kontaktnapokon egy osztályban legfeljebb két dolgozat íratható, amire az oktatóknak regisztrálniuk kell. Ezen tárgyak többi óráját, és a többi tantárgy összes óráit digitális formában tartjuk a digitális órarend szerint.

 

III.          szint: Részleges digitális oktatás második szakasza: kontaktórákon oktatjuk a szakmai gyakorlati tantárgyakat és a testnevelés tantárgyat heti két órában, havonta egy alkalommal egy órában kontaktórákon az idegen nyelveket, a matematikát 10-12. évfolyamon, a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, a történelmet, a szakmai érettségi tárgyakat 12. évfolyamon.  Ezen tárgyak többi óráját, és a többi tantárgy összes óráit digitális formában tartjuk a digitális órarend szerint.

 

IV.          szint: digitális tanrend szerinti oktatást szervezünk minden tantárgy minden óráján.

 

Az étkezés rendjének meghatározása:

A menzai és kollégiumi étkezés a kollégium ebédlőjében zajlik, kollégiumi nevelők felügyeletével. A sorban állás alatt a maszk használata és a 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező. A fent említett második szint bevezetésekor minden asztalnál csak egy személy étkezhet. Az asztalokon terítő nem használható.

 

A tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje:

Az intézmény teljes területén, telephelyein - beleértve az udvart, tanműhelyeket, kollégiumot, tornatermet - a maszk viselése minden esetben kötelező. A második szint bevezetésétől a védőtávolság betartása is elvárás minden esetben. Ezt az intézmény vezetői minden órában ellenőrzik. A szünetekben lehetőség szerint az udvarra ki kell menni, a tantermekben pedig folyamatosan szellőztetni.

A tantermeket minden második órában fertőtleníteni kell, a kilincseket, kapcsolókat, automaták gombjait, közösségi tereket a tanítási órák alatt.

Az intézménybe való belépéskor és a tantermekben kötelező a kézfertőtlenítő használata.

Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje:

Az oktatásszervezés első szintjén egy kontakt szülői értekezletet tartunk a 9. és 12. évfolyamokon szeptemberben. A további alkalmak a munkaterv szerinti időben digitálisan szervezendők a fogadóórákkal együtt.

Felmentések rendje:

A hagyományos oktatási rendszer alkalmazásának időszakában is a távol lakó, illetve beteg tanulók az igazgatóhoz benyújtott kérelem alapján digitális oktatási rend szerint tanulnak.

 

3. Egészségügyi munkacsoport

 

A munkacsoport tagjai:

    Csoportvezető:           -           Schnider György igazgató

    Tagok:                         -           Csicsek Annamária igazgatóhelyettes

-          Dávid István igazgatóhelyettes

-          Bogdán Tamás igazgatóhelyettes

-           Rotics József igazgatóhelyettes (kollégiumvezető)

-          Kerepesi Júlia kollégiumi ápoló

-          Ugrainé Rajtár Zsófia iskolai védőnő

-          Ambrusné Nagy Klára higiéniai referens

-          Somogyi Zsolt gondnok, oktatástechnikus

 

Feladata:

 

  épületbe belépéssel kapcsolatos szabályok (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 1.3., 1.6., 1.10. pontok tartalmazzák.

  a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, ellenőrzési rend meghatározása (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 1.4., 1.7., 1.8., 1.9., 3.4.,3.6., 4.5., 7.7. pontok tartalmazzák.

  távolságtartás szabályainak meghatározása (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 1.5., 1.6., 2.1., 3.3., 4.4. pontok tartalmazzák.

  a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása;

  gyakorlati oktatás lehetősége (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 3. pontok tartalmazzák.

  tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai (Eljárásrend járványhelyzettel kapcsolatban – BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium – 3. melléklet tartalmazza

-   elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;

-   felügyelet biztosítása;

-   hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;

-   azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;

-   hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;

  a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje, így különösen a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők karanténjára és szűrésére, tesztelésére vonatkozó szabályok.

 

 

1.      BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 

1.1.              Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.

1.2.              A BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.3.              A BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium területén és telephelyein

                     Főépület, tornaterem (Békéscsaba, Deák utca 6.,

                     Kollégium (Békéscsaba, Jókai út 9.,

                     Vízügyi tanműhely (Békéscsaba, Keleti Kertek 1514 hrsz.

a megfelelő fizikai távolság betartása (min. 1,5 méter), és a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl.: maszk) viselése kötelező. Minimalizálni kell a közösségi helyiségekben történő csoportosulásokat.

1.4.               A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára (tanulója, dolgozója…) részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.5.               A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban, iskolatitkárságon, gazdasági irodában, aulában, díszteremben stb.).

1.6.               Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.

1.7.               Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő  behatási  idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium, mint szakképző intézmény feladata.

1.8.               A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók és egyéb közös használatú eszközök rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.

1.9.              Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és

porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata. – az intézményben nem rendelkezik klíma berendezéssel, így ezen pont az intézményre nem releváns.

1.10.       Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.

Az intézménybe való belépéskor mindenkinek kötelező a kihelyezett fertőtlenítők használata, hivatali ügyintézés céljából a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium épületeibe érkezőknek kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz (pl.: maszk) viselése és a regisztrációs lap kitöltése.

1.11.            Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett az intézmény vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.

1.12.            Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.

 

2.     A tanórák látogatása, a beiratkozás

 

2.1.  A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Az intézmény területén, épületeiben maszk viselése kötelező( a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén is), a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése szintén kötelező.

2.2.  Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói létszám csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg. Intézményünk jelen pillanatban a jelenléti oktatási formát alkalmazza, a védőtávolság megtartása mellett, illetve a 2.1. pontban leírtakat figyelembe véve.

2.3.  A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani szükséges.

2.4.  A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.

2.5.  A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm.  rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

2.6.  Javasoljuk az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, elkerülve ezzel a sorban állás kialakulását. Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a tanulók, képzésben részt vevők beiratkozását ütemezni szükséges.

2.7.  Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát szükséges a szakképző intézménynek alkalmaznia, de speciális esetekben, különösen a

2.2. pontban foglalt esetben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni alkalmazása is. Intézményünk jelen pillanatban a jelenléti oktatási formát alkalmazza.

2.8.  Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

 

3.     Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

 

3.1.  A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során a maszk viselése kötelező( a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén is), a gyakorlatokon részt vevő tanulók számára a maszk viselése szintén kötelező.

3.2.  A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.

3.3.  A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

3.4.  A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.

3.5.  A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.6.  Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

 

4.     A számonkérés, beszámolás rendje

 

4.1.              A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

4.2.              Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.3.              A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.4.              Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, maszk viselése kötelező ( a 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén is).

4.5.              Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

 

 

 

5.     Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok

 

5.1.  A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésnél, valamint időszakonként a pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés - szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.

5.2.  A kollégium területére csak az ott dolgozók, az ott lakó diákok léphetnek be, kivételes esetekben a kancellár vagy a főigazgató engedélye szerint a kötelező dokumentáció (regisztrációs nyomtatvány) mellett lehetséges.

5.3.  Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.

5.4.  A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A közös használatú helyiségekben, így az ebédlőben, a reform konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

A maszk viselése a kollégiumi szobák lakóinak a szobában tartózkodás ideje alatt, illetve a mosdókban és a mellékhelyiségekben nem kötelező.

5.5.  Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.

5.6.  A kollégiumi foglalkozásokat lehetőség szerint minél kisebb létszámmal szükséges megtartani a távolságtartás és a higiénés szabályok betartásával.

5.7.  A külföldi tanulók esetén, ha a hétvégi itt tartózkodásuk nem megoldott, akkor számukra digitális tanrend bevezetését alkalmazzuk.

5.8.  A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és rendszeres utántöltése.

Az intézmény egész területén teljes körű és rendszeres felületfertőtlenítés, tisztítás és takarítás szükséges, amely 7:00 órától-20:00 óráig történik, ennek megszervezése és dokumentálása kötelező.

5.9.  A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

5.10.  Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

 

 

 

 

 

6.     Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó

ajánlások

 

6.1.  A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.

Intézményünk létszáma a korlátozásban megadott 500 fő létszámot meghaladja, így a tanévnyitó az osztálytermekben, zárt térben – iskolarádión keresztül kerül megrendezésre. 

6.2.  A zárt térben megrendezésre kerülő rendezvényeken maszk használata kötelező, illetve a 1,5 méteres személyes távolság betartása szintén kötelező.

6.3.  A tanulói létszám és az 500 fős korlát figyelembevételével több rendezvény is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is javasolható.

6.4.  A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, illetve a 1,5 méteres személyes távolság betartása szintén kötelező.

6.5.  A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell, igazgató dönt a program megtartásáról.

6.6.  A táborokat (gólyatábor) a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.

 

7.     Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata

 

7.1.              Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

7.2.              A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.

7.3.              A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.

7.4.              A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

7.5.              A szakképző intézmény kezelésében található vízforgatós medencék vizének kezelésére vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges az NNK irányadó útmutatása alapján. – intézményünkre ez nem vonatkozik

7.6.              A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt. – intézményünkre ez nem vonatkozik

7.7.              A közös terek, öltözők, zuhanyzók, egyéb felületek, lábmosók higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.


1.   számú melléklet

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 

                     köhögés;

 

                     nehézlégzés, légszomj;

 

                     láz;

 

                     hidegrázás;

 

                     izomfájdalom;

 

                     torokfájás;

 

                     újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 

                           émelygés,

 

                           hányás és/vagy

 

                           hasmenés.

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.


2.  számú melléklet

 

A BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazza, az alábbi kérdésekből állítja össze a kérdőívet, melyet minden tanulóval kitöltet:

 

1.                                    Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult

 

                     láz vagy hőemelkedés (37,5 C);

 

                     fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;

 

                     száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;

 

                     torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,

 

                     émelygés, hányás, hasmenés?

 

2.                                    Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?

 

3.                                    Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?

 

4.                                    Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?

 

5.                                    Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

 

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       számú melléklet

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium riasztási protokollja fertőzésgyanú esetén:

 

Feladatok:

 

-         elkülönítés biztosítása, erre megfelelő helyiség kijelölése;

-         felügyelet biztosítása;

-         hozzátartozó értesítése és tájékoztatása;

-         azonosított kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása;

-         hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje;

 

A fertőzést észlelő oktató, dolgozó értesíti az iskolavezetés tagját (igazgató, kollégium vezető, igazgatóhelyettesek), az igazgató, kollégiumvezető értesíti a Békéscsabai SZC főigazgatóját, kancellárját.

 

A hivatalos jelentési kötelezettség: hozzátartozó értesítésével egyidejűleg értesíteni kell az iskola egyik vezetőjét (igazgatóhelyettes)/kollégium vezetőjét, aki haladéktalanul jelzi az iskola igazgatójának. Az igazgató ezt követően értesíti a kancellárt és a főigazgatót, akadályoztatásuk setén a szakmai főigazgató helyettest (elsődleges értesítési forma: telefon).

 

A beteggyanús tanulót elkülönítjük (kollégiumi betegszoba). Az elkülönített személy felügyeletéről gondoskodni kell (A kollégiumi ápoló, iskolai védőnő munkaidejükben felügyeli az elkülönített személyt, majd a kollégiumi nevelőtanár biztosítja a felügyeletet.),  

Az esetről értesíteni kell a tanuló osztályfőnökét, aki a tanuló szülőjével veszi fel a kapcsolatot és telefonon tájékoztatja őt az esetről.

 

E mellett az iskola vezetése tájékoztatja az iskola védőnőjét, illetve a kollégium ápolónőjét, aki az iskolaorvost, háziorvost értesíti telefonon az esetről.

 

Ha szükséges, akkor a kollégiumi ápolónő a kórházba kíséri a beteg tanulót.

 

Az orvos ezek után meghozza a megfelelő intézkedést.

 

Az azonosított kontakt személyek elkülönítéséről, megfelelő tájékoztatásáról szintén gondoskodni kell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       számú melléklet

 

A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

ELJÁRÁSI REND A KOLLÉGIUMBAN:

 

1.       Kollégium területén kötelező a megfelelő fizikai távolság betartása (legalább 1,5 méter) továbbá a száj és orrot eltakaró eszköz (maszk) viselése, kivéve a kollégiumi szobák lakóinak a szobájában tartózkodás ideje alatt, illetve a mosdókban és a mellékhelyiségekben.

 

2.       Kollégiumi intézmény belépésekor kötelező a kézfertőtlenítés.

 

3.       Kollégiumi foglalkozásokat lehetőség szerint minél kisebb létszámmal szükséges megtartani a távolság tartási és higiénés szabályok betartásával.

 

4.       Az kollégium egész területén teljes körű és rendszeres felületfertőtlenítés, tisztítás és takarítás szükséges, amely 7.00 –órától – 20.00 óráig történik, az elvégzett munkát és fertőtlenítést kötelezően dokumentálni kell.

5.       Kollégiumi intézmény területére csak az ott dolgozók, az ott lakó diákok léphetnek be, kivételes esetben a kancellár vagy a főigazgató engedélye szerint a kötelező dokumentáció (regisztrációs nyomtatvány) mellett lehetséges.  

6.       A vírusra jellemző tüneteket mutató személy azonosítása esetén szükséges intézkedések, szabályok:

a: elkülönítés (már kijelölt elkülönítő helyiségbe)

b: állandó felügyelet biztosítása

c: hozzátartozó értesítése és tájékoztatása

d: 8.00- 17.00 között a kollégiumi nővér intézkedik. Felhívja a kollégiumi orvost

Dr Ferenczi Attila 66/455-881. Az orvos utasítása szerint jár el.

e: 17.00- után a nevelőtanár Réti Pál Kórház Gyermekügyeletét hívja, kapott orvos utasítása szerint jár el. 66/555-326

f: az intézkedés során meg kell kezdeni az azonosított kontaktok elkülönítését és megfelelő tájékoztatását.

Jelentési Kötelezettségek:

Koronavírus tüneteket mutató tanuló esetében a szülő, hozzátartozó értesítésével egyidejűleg értesíteni kell a kollégium vezetőjét, aki haladéktalanul jelzi az esetet az iskola igazgatójának. Az igazgató ezt követően értesíti a kancellárt és a főigazgatót. Akadályoztatásuk esetén a szakmai főigazgató- helyettest. ( értesítési forma telefon).

 

Mellékletek:  

1.  Adatlap

2. Takarítási napló:(alkalmazandó a kollégium valamennyi takarítási területére, helyiségek megnevezésével)

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlap

TANULÓ NEVE

TANULÓ CSOPORTJA

TANULÓ SZOBA SZÁMA

 

 

 

 

Tanulónál jelentkező tünetek:

Láz, hidegrázás

 

 

Hőemelkedés 37,5

 

Fejfájás , rossz közérzet

 

Gyengeség, izom fájdalom

 

Légzési panaszok

 

 

Nyelési panaszok

 

 

Ízlelési panaszok

 

 

Hányás, hasmenés

 

 

Érintkezet –e az elmúlt 14 napban igazolt koronavírusos beteggel  ?

 

 

Érintkezet –e az elmúlt 14 napban koronavírus miatt hatósági karanténba helyezett személlyel?

 

 

Járt –e 14 napon belül külföldön vagy fogadott-e külföldi személyt?

 

 

Érintkezett-e 14- napon belül olyan személlyel aki lázas, köhögött vagy légszomja volt?

 

 


TAKARÍTÁSI NAPLÓ

Intézmény megnevezése:BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

Helyiség megnevezése: Kollégium fiú földszint   

 

 

 

 

 

 

 

Dátum

Tevékenység megnevezése

Takarítás ideje (óra, perc)

Alkalmazott  tisztítószer/fertőtlenítőszer

Alkalmazott aláírása

Ellenőrizte

tól

ig

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

Megelőző fertőtlenítés

 

 

Felület fertőtlenítő

 

 

 

 

ÁTADÁS –ÁTVÉTELI JEGYZÉK TÁVOKTATÁS CÉLJÁRA KIADOTT ESZKÖZÖKRŐL

SOR-SZÁM

ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE

LELTÁRI SZÁMA

DIÁK NEVE

OSZTÁLY

ÁTVEVŐ SZÜLŐ

NEVE

ÁTVEVŐ

LAKCÍME

ÁTVEVŐ SZÜLŐ TELEFONSZÁMA

1.

ALAPGÉP

 

 

 

 

 

 

 

2.

MONITOR

 

 

 

 

 

 

 

3.

EGYÉB/billentyűzet,egér

 

 

 

 

 

 

 

A fenti számítógép konfiguráció a mai napon kifogástalan állapotban átadás-átvételre kerültek határozott időre 20…. …….-ig.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodás esetén a kár megtérítése az Átvevőt/ használót terheli.

Az Átvevő vállalja, hogy az átadásra került eszközöket kifogástalan állapotban adja vissza az Intézménynek.

 

Békéscsaba, 2020. ………………………………. HÓ ……………… NAP

 

                        ………………………………………………………….                                             ………………………………………………………….

                                               ÁTADÓ                                                                                                         ÁTVEVŐ

5.         számú melléklet

Copyright © 2013. All Rights Reserved.